SMĚRNICE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM

Výstavba bytových domů

Provádíme výstavu rodinných a bytových domů na území celé České republiky.

prohlédnout

Stavíme občanské stavby

Naše společnot patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje s působností po celé České republice.

prohlédnout

Výstavba velkých průmyslových objetů

Součástí našeho výrobního programu je výstavba průmyslových staveb a zařízení. Od projektu až po realizaci.

prohlédnout

SMĚRNICE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM

 1. Účel a aplikační dosah směrnice

Společnost POZEMSTAV Prostějov, a.s., IČ: 25527380, DIČ: CZ25527380, se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2623 (dále též jen jako „my“ nebo „naše společnost“), vydává tento dokument, aby stanovila pravidla pro provozování kamerového systému se záznamem a aby o provozování kamerového systému se záznamem informovala subjekty údajů (dále též jen jako „Vy“), zejména pak o tom, za jakým účelem jsou kamerové záznamy pořizovány, co je právním základem zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem, jak dlouhou dobu jsou záznamy uchovávány, jak je zajištěno jejich zabezpečení, zda a komu jsou záznamy zpřístupňovány či předávány a jaká mají subjekty údajů práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů prostřednictvím kamerového systému.

Tento dokument je volně přístupný na našich webových stránkách www.pozemstav.com, a to v záložce GDPR. Zaměstnanci, smluvní partneři a zákazníci jsou o provozování kamerového systému informování již v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který v podrobnostech odkazuje na tento dokument. O tom, že je prostor snímán kamerami, jsou osoby vstupující do monitorovaného prostoru informovány pomocí piktogramů (symbol kamery) a informačních tabulek, které podávají základní informaci a odkazují na zdroje podrobnějších informací.

Tento dokument se nevztahuje na jeden konkrétní kamerový systém, ale obecně na kamerové systémy, které provozujeme na některých stavbách, jež realizujeme. Kamerové systémy zdaleka nevyužíváme na všech stavbách, ale pouze u menšiny zakázek v případech, kdy to naplnění dále  uvedených cílů (účelů) nezbytně vyžaduje. Jde zejména o rozsáhlé a náročné zakázky. S ohledem na zmíněný aplikační dosah směrnice není její přílohou plánek s rozmístěním kamer. Ten je však vždy před spuštěním konkrétního kamerového systému pořizován a je subjektům údajů k dispozici.

 1. Definice základních pojmů

Nařízení GDPR = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je v celém rozsahu závazné a použitelné od 25. května 2018.

Zákon o zpracování osobních údajů = zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který je účinný od 24.04.2019 a který formálně nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Osobní údaj = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (čl. 4 bod 1 Nařízení GDPR).

Subjekt údajů = fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (§ 3 zákona o zpracování osobních údajů).

Správce osobních údajů = subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (čl. 4 bod 7 Nařízení GDPR).

 1. Identifikace správce a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je společnost POZEMSTAV Prostějov, a.s., jak je blíže specifikována pod bodem A. Jsme obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, a dále výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Naše činnost spočívá zejména ve výstavbě bytových domů, občanských objektů, ale i velkých průmyslových objektů.

Na naši společnost se nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož nenaplňujeme žádnou z alternativních podmínek uvedených v čl. 37 odst. 1 Nařízení GDPR. Nepřistoupili jsme ani k dobrovolnému jmenování pověřence. V rámci naší vnitřní struktury jsme však určili zaměstnance, kteří se problematikou ochrany osobních údajů nad rámec povinností, které mají v souvislosti s dodržováním Nařízení GDPR všichni zaměstnanci, zabývají (vypracovávání dokumentů, zajišťování bezpečnostních opatření, monitoring stavu ochrany osobních údajů, předkládání návrhů nových opatření atd.). Těmito osobami jsou vedoucí právního oddělení a vedoucí IT oddělení.

Kontaktní údaje správce:

datová schránka: 535friq                                                                    

email: gdpr@pozemstav.com

telefon: +420 582 305 294 (vedoucí právního oddělení)

webové stránky: www.pozemstav.com

 1. Účel provozování kamerového systému

Kamerový systém se záznamem využíváme za účelem:

 1. zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci (např. prevence před porušováním předpisů o bezpečnosti práce, objasnění příčin pracovního úrazu či jiných incidentů, přijímání opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci v návaznosti na objasnění předchozích incidentů);

 1. ochrany našeho majetku (kamerové systémy na stavbách jsme zavedli i s ohledem na předchozí negativní zkušenosti, kdy docházelo k odcizení našeho majetku, jehož hodnota se pohybovala v řádu statisíců);

 1. ochrany života, zdraví a majetku dalších subjektů (na stavbě se mohou pohybovat či zde mít svůj majetek další osoby – zákazníci, dodavatelé atd.);

 1. sledování postupu prací (osoba oprávněná k přístupu k záběrům z kamer má možnost zjistit, v jakém stadiu se práce nacházejí, není-li na místě osobně přítomna).

Využívání kamerového systému bylo zvoleno z důvodu neexistence alternativního řešení, které by bylo schopno naplnit výše uvedené cíle (účely). Zpracování osobních údajů z kamerového systému je vedeno snahou o minimalizaci zásahů do práv subjektů osobních údajů a snahou o maximalizaci zabezpečení zpracovávaných údajů před jejich zneužitím.

 1. Právní základ zpracování osobních údajů získaných provozováním kamerového systému

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (bezpečnost, ochrana života a zdraví, ochrana majetku).

Vždy posuzujeme, zda mají naše oprávněné zájmy přednost před zájmy, právy a svobodami subjektů údajů, a kamerové záznamy pořizujeme pouze tehdy, je-li odpověď kladná.

 1. Zpracovávané osobní údaje a způsob jejich zpracovávání

Záběry a záznamy z kamer zachycují podobu a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.

Záznam kamer je nepřetržitý, nejedná se o sekvenční záznam. Záznam je pořizován v režimu 24/7 a zachycuje pouze obraz, nikoli zvuk. Kvalita výstupu umožňuje identifikaci subjektu údajů.

V monitorovaných prostorách se pohybují zejména naši zaměstnanci, méně častěji zákazníci, dodavatelé, investor. Kamery snímají pouze stavbu, nikoli okolní nemovitosti či veřejné prostranství. Kamery nesnímají žádné prostory, v nichž je nutno ve zvýšené míře respektovat soukromí osob (např. toalety, sprchy, šatny).

Záznamy jsou uchovávány na záznamovém zařízení, které se nachází v místě pořízení záznamu. Doba uchovávání činí 7 kalendářních dnů. Po uplynutí této doby dochází k automatickému cyklickému mazání záznamů. Doba uchovávání byla nastavena s přihlédnutím k výše uvedeným účelům zpracování za současné snahy o minimalizaci zásahů do práv subjektů údajů tak, aby umožňovala v případě incidentu či jiné nezbytné potřeby zhlédnout záznam pořízený za dobu minulou.

 1. Osoby oprávněné k přístupu k záběrům a záznamům z kamer

Žádná osoba nesleduje záběry z kamer kontinuálně v reálném čase.  Právo na přístup ke sledování záběrů z kamer v reálném čase má pouze výrobní ředitel. Právo na přístup k záznamům z kamer má taktéž pouze výrobní ředitel. Ke sledování záběrů v reálném čase nebo záznamů je oprávněnou osobou přistupováno zejména tehdy, pokud je třeba řešit incident, k jehož objasnění může kamerový systém napomoci.

V případě, kdy záznam zachycuje protiprávní jednání mající charakter přestupku či trestného činu, jsme oprávněni umožnit zhlédnutí kamerového záznamu příslušným státním orgánům (např. policie, státní zastupitelství) a rovněž jim tento záznam předat. Taktéž jsme oprávněni poskytnout kamerový záznam pojišťovně pro účely likvidace pojistné události z důvodu zákonného pojištění. Záznamy nejsou předávány do třetích zemí. Pokud dochází v souladu s tímto odstavcem k předání záznamu třetím osobám (např. orgány činné v trestním řízení), předává se záznam na CD či USB disku. O zhlédnutí záznamu jinou než oprávněnou osobou, jakož i o předání záznamu třetím osobám, sepíše oprávněná osoba záznam.

 1. Zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů

Fyzické zabezpečení kamerového systému: uzamčená místnost.

Technické zabezpečení kamerového systému: Přístup ke sledování záběrů z kamer v reálném čase i přístup k záznamům je umožněn výše uvedené oprávněné osobě (výrobní ředitel) po zadání jména a jedinečného hesla.

Oprávněná osoba je povinna zejména:

 1. zamezit nepovolaným osobám v přístupu ke sledování záběrů z kamer v reálném čase a ke sledování kamerových záznamů;
 2. upozorňovat osobu pověřenou technickým zabezpečením na nefunkčnost kamerového systému či záznamového režimu;
 3. řádně a včas vyhodnocovat události, pro jejichž zaznamenání byl kamerový systém zaveden;
 4. vyhotovit záznam o zhlédnutí záznamu jinou než oprávněnou osobou a o předání záznamu třetím osobám.

Technické zabezpečení kamerového systému zajišťuje dodavatel kamerového systému.

 1. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte zejména následující práva:

1. Právo na přístup (čl. 15 Nařízení GDPR).

Máte právo vědět, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního základu, po jakou dobu, komu jsou osobní údaje předávány a jaká jsou Vaše další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Cílem tohoto práva je umožnit Vám jako subjektu údajů získání informace o probíhajícím zpracování Vašich osobních údajů. Na rozdíl od informační povinnosti, kterou plníme též vydáním tohoto dokumentu, předpokládá právo na přístup Vaši žádost. Na základě této žádosti máte právo obdržet informaci o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli, a informace s tím související. Můžete požádat i o kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají. První takovou kopii jsme povinni Vám poskytnout bezplatně, za další může být účtován přiměřený poplatek.

2. Právo na opravu (čl. 16 Nařízení GDPR).

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili zpracovávané osobní údaje, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné.

3. Právo na výmaz (též „právo být zapomenut“, čl. 17 Nařízení GDPR).

V určitých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymazali a dále je nezpracovávali. Jedná se zejména o následující případy:

 • Pokud už Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány. K účelům viz výše pod písm. D.
 • Pokud odvoláte souhlas se zpracováním (týká se jen případů, kdy je souhlas ke zpracování vyžadován – právním základem pořizování kamerových záznamů není souhlas) a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Pokud je vznesena námitka proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali protiprávně.

V některých případech, které stanoví čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, můžeme požadovaný výmaz odmítnout (např. zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků)

4. Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR).

Kromě práva na výmaz máte též právo pozastavit zpracování osobních údajů. To znamená, že máme povoleno osobní údaje pouze ukládat, nikoli je dále zpracovávat (osobní údaje nejsou předmětem dalších operací). Právo na omezení zpracování se týká následujících případů:

 • Pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů; v takovém případě platí omezení po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, avšak Vy namísto výmazu žádáte pouze omezení jejich zpracování.
 • Pokud už Vaše údaje nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, obhajobu nebo výkon právních nároků (jinými slovy – potřebujete je jako důkaz).
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování (viz dále), pak po dobu, po kterou šetříme její oprávněnost, musíme zpracování osobních údajů omezit.

5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení GDPR).

V případě, že jste nám poskytli osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy, a současně je zpracování prováděno automatizovanými prostředky (tedy nikoli manuálně), máte právo na to, abychom Vám takové údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. CSV, XML, JSON), a máte právo takové údaje předat jinému správci, aniž bychom tomu mohli bránit. Smyslem je umožnit snadný přenos Vašich osobních údajů, pokud o to požádáte.

6. Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení GDPR).

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Jakmile námitku vznesete, jsme povinni zpracování dotčených osobních údajů omezit (viz výše Právo na omezení zpracování). Ty pak dále nezpracováváme až do ověření toho, zda na naší straně existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jinými slovy – poté, co vznesete námitku proti zpracování, další zpracování osobních údajů prováděné na základě našeho oprávněného zájmu závisí na vyhodnocení Vašich námitek a provedení tzv. balančního testu, kdy na jedné misce vah jsou naše oprávněné důvody pro zpracování a na druhé misce vah Vaše práva.

Námitky proti zpracování můžete uplatnit v listinné podobě na adrese našeho sídla, prostřednictvím datové schránky nebo emailem. To platí i pro další výše uvedená práva. Veškeré kontaktní údaje na naši společnost jsou uvedeny výše pod bodem C.

V souvislosti s výše vypočtenými právy doplňujeme, že pokud některé z nich uplatníte, jsme oprávněni Vás ztotožnit jako osobu, která žádost podává, abychom měli jistotu, že právo uplatňuje opravdu osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

7. Právo podat stížnost.

Se stížností na neoprávněné zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na dozorový úřad. V České republice je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o činnosti je k dispozici na internetových stránkách https://www.uoou.cz/.

H. Další informace

Případné další informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytneme na shora uvedených kontaktních údajích. Žádost se pokusíme vyřídit bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

Tento dokument nahrazuje s účinností od 01.06.2019 dosavadní dokument ze dne 21.05.2018, který byl účinný od 25.05.2018.

V Prostějově dne 01.06.2019

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Milan Grmela, statutární ředitel

POZEMSTAV Prostějov, a. s.

Společnost s působností na celém území naší republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

POZEMSTAV Prostějov, a. s. je společnost s působností na celém území české republiky a dnes patří k největším stavebním společnostem Olomouckého kraje.

Naše společnost staví rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, nákupní centra, školy, sportovní objekty, stavby pro energetiku, průmyslové budovy, komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě.